నారీ”మణులు”

 ప్రీతిలత వడేదార్

-కిరణ్ ప్రభ

 

చిట్టగాంగ్ లో 1911 లో జన్మించి 21 ఏళ్లకే బ్రిటిషు వారిని ఎదిరించి, ప్రాణాల్ని తృణప్రాయంగా దేశం కోసం, సంఘం కోసం అర్పించిన స్ఫూర్తి ప్రదాత, చైతన్యజ్యోతి – “ప్రీతిలత వడేదార్”

అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన బెంగాల్ విప్లవ తేజం “ప్రీతిలత వడేదార్” గాథని కిరణ్ ప్రభ గారి మాటల్లో ఇక్కడ వినండి:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.