గజల్

-జ్యోతిర్మయి మళ్ళ

నీకోసమె జన్మ అంత గడపలేద ఆడదీ

నీతోడిదె లోకమంటు నడవలేద ఆడదీ

 

నవ్వుపువ్వులు కురిపించగ నందనమే నీ ఇల్లు

బాధలున్న బయటపడక వెలగలేద ఆడదీ

 

ఇద్దరొక్కటైనక్షణం ధన్యతగా భావించి

తనువు మనసు అణువణువూ నీకివ్వలేద ఆడదీ

 

ముల్లు గుచ్చుకుంటె నువ్వు విలవిలలాడుదులే

కడుపు చీల్చు యాతనంతా ఓర్చలేద ఆడదీ

 

సుఖము దుఃఖము ఏదైనా ఒడిదుడుకులు ఎన్నున్నా

ఆశ నింపు జ్యోతిగా వెలగలేద ఆడదీ

 

అమ్మగా అక్కగా ఆలిగా కూతురిగా

బ్రతుకంతా ఉగాదిగా మలచలేద ఆడదీ 

***** 

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.