ఓ పసిపాపా!

-పారనంది శాంతకుమారి

అందానికి అల్లరి తోడైతే అది నీవు,

అల్లరికి అమాయకత్వం నీడైతే అది నీవు,

అమాయకత్వానికి ఆత్మీయత జాడైతే అది నీవు,

ఆత్మీయతకు ఆనందం జోడైతే అది నీవు,

సంబంధానికి అనుబంధం తోడైతే అది నీవు,

అనుబంధానికి అనురక్తి నీడైతే అది నీవు,

అనురక్తికి ఆప్యాయత జాడైతే అది నీవు,

ఆప్యాయతకు ఆలంబన జోడైతే అది నీవు.

*****

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.