ఆమె కవితలు (కవిత)

ఆమె కవితలు -పాలపర్తి ఇంద్రాణి ఆమె ఉల్లాసాన్ని ఉడుపులుగా ధరించి వచ్చింది వారు ఆమెను బాధించలేక పోయారు ఆమె వైరాగ్యాన్ని చేత పట్టుకు వచ్చింది వారు ఆమెను బంధించలేక పోయారు. ఆమె వినయాన్ని వెంట పెట్టుకు వచ్చింది వారు ఆమెను వేధించలేక Continue Reading

Posted On :