రమణీయం షర్మిలాం”తరంగం ప్రమద ఉనికి పాట ఉనికి మాట ఒక భార్గవి - కొన్ని రాగాలు వసంత కాలమ్ చిత్రం పునాది-రాళ్ళు ఇట్లు మీ వసుధారాణి జ్ఞాపకాల సందడి కనక నారాయణీయం కొత్త అడుగులు జానకి జలధితరంగం చిత్రలిపి స్వరాలాపన వెనుకటి వెండితెర ఒక్కొక్క పువ్వేసి జెనెటిక్స్ వేదికగా జనవిశ్వతాండవం బొమ్మల్కతలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.