జీవితం కూడా (కవితలు)

జీవితం కూడా (కవితలు) – రజిత కొండసాని ఒత్తైన మీ జుత్తు అమవాస్య నిశి రాత్రిలో కన్ను పొడుచుకున్నా కానరాని చిక్కటి చీకటిలా చాలా ‘నల్లగా’ వుందే అని అన్నా ‘ఆమె’తో మాటల్లో కాస్తంత అసూయ కలిపి ప్రశంసాపూర్వకంగా చూస్తూ… కనిపించిన Continue Reading

Posted On :