సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-1

నీలిమేఘాలు

-వినోదిని

 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.