లక్ష్మణశాస్త్రీయం 

ఖాళీ సంచులు (కథ)

రచన: కె.వరలక్ష్మి

గళం: లక్ష్మణశాస్త్రి

*****

Please follow and like us:

One thought on “లక్ష్మణశాస్త్రీయం – ఖాళీ సంచులు (కె.వరలక్ష్మి కథ)”

  1. కన్నీళ్ళోచ్చాయి కథ వింటుంటే ! కథకి తగ్గ … గళం . అద్భుతంగా వుంది . మంచి కథ. జీవితల్లో నుంచి నడిచొచ్చిన కథ. దుర్గను మర్చిపోవడం చాలా కష్టం. రచయితకు అభినందనలు. లక్ష్మణశాస్త్రి గారి అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.