గజల్-అమ్మచేతి గోరుముద్ద

జ్యోతిర్మయి మళ్ల 

అమ్మచేతి గోరుముద్ద తింటుంటే ఎంత హాయి

అమ్మచీర కుచ్చిళ్ళలొ దాగుంటే ఎంత హాయి

 

అన్నలక్కలందరూ ఆడుకుంటు ఉంటారు

అమ్మ ఒడిలొ కూచునీ చూస్తుంటే ఎంత హాయి

 

జ్వరమొచ్చిన బాధంతా లేనె లేదు హుష్ కాకి

అమ్మ భుజమ్మీద నిదురపోతుంటే ఎంత హాయి

 

అందమంటే అమ్మదే ఎవరు లేరు లోకంలో

అమ్మతోటి ఈమాటను చెబుతుంటే ఎంత హాయి

 

నవ్వు వెనక ఎంత బాధ దాగుందో తెలియదులే

అమ్మేగా ఇంటిజ్యోతి అనుకుంటే ఎంతహాయి

***** 

 

 

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.