నూజిళ్ల గీతాలు-1(ఆడియో)

మా ఊరి మీదుగా నే సాగుతుంటే….

(జ్ఞాపకాల పాట)

-నూజిళ్ల శ్రీనివాస్

*పల్లవి:*
మా ఊరి మీదుగా నే సాగుతుంటే…
గుండెలో ఏదొ కలవరమాయెగా..!
మా అమ్మ నవ్వులే, మా నాన్న ఊసులే…
గురుతొచ్చి కనులు సంద్రమ్మాయెగా….

గురుతొచ్చి కనులు సంద్రమ్మాయెగా….!

*అనుపల్లవి:*
ఏడకెళ్ళిన గాని…ఏడున్న గానీ…
నా ఊరు నను వీడిపోని అనుబంధం…
నా బాల్యమే నన్ను విడని సుమగంధం…!

*చరణం-1:*
ఏ ఆవు చూసినా మా ఆవు గురుతులే…
పచ్చిపాలను పితికి తాగిన గురుతులే…
గడ్డిమేటూనెక్కి ఆడుకున్నట్టి ఆ
గురుతులకు నా గుండె నీటి చెలమాయెలే…. //ఏడకెళ్ళిన గాని….//

*చరణం-2:*
ఏ మనిషి చూసినా నేస్తాల గురుతులే..
మామిడీ తోటల్లొ ఆటల గురుతులే…
బురగుంజు తవ్వుకొని పంచుకున్నట్టి
ఆ ప్రేమలే గురుతొచ్చి గొంతు పొలమారెలే… //ఏడకెళ్ళిన గాని….//

*చరణం-3:*
పండగొస్తే చాలు పల్లె గురుతొస్తాది..
తలస్నానమాడించు తల్లి గురుతొస్తాది…
జలజలా రాలేవి కన్నీళ్ళు కాదులే…
మాయమ్మ కుంకుళ్ళ స్నానాల గురుతులే.. //ఏడకెళ్ళిన గాని….//

*****

Please follow and like us:

2 thoughts on “నూజిళ్ల గీతాలు-1(ఆడియో) మా ఊరి మీదుగా నే సాగుతుంటే”

  1. చాలా బావుంది మాస్టారు.
    ప్రతీ ఒక్కరూ జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూనే ఉంటారు మీ పాట వింటూ

Leave a Reply

Your email address will not be published.