సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-2

ఎండ్లూరి సుధాకర్ -నల్లద్రాక్ష పందిరి

-వినోదిని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.