ఆడియో కథలు 

తోడు (కథ) (ఆడియో)

రచన: కె.వరలక్ష్మి

పఠనం: వసంతలక్ష్మి అయ్యగారి

Please follow and like us:

One thought on “వసంతవల్లరి – తోడు (కె.వరలక్ష్మి కథ)”

  1. ఎంత బాగా చదివేరో ! Thank u వసంతలక్ష్మి గారూ

Leave a Reply

Your email address will not be published.