ఏడికి (కవిత)

-డా||కె.గీత

1

ఏడికి బోతున్నవే?

బతుకుదెర్వుకి-

ఈడనె ఉంటె ఏమైతది?

బతుకు బుగ్గయితది-

2

యాడికి బోతున్నావు?

పొట్ట కూటికి-

ఈడేడనో నెతుక్కోరాదూ?

బతుకా ఇది-

3

ఎందాక?

అడగ్గూడదు-

ఊళ్లోనే సూసుకుంటేనో?

కూలి పనైనా లేందే-

***

1

ఎందాక?

ఏమో-

2

యాడికి?

ఊరికి-

3

ఏడికి?

బతకనీకి

*****

Please follow and like us:

One thought on “ఏడికి (కవిత)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.