జలపాతం (పాటలు) -2

మసకపల్లి

-నందకిషోర్

మసకపల్లి

ఇసుకరేవు

కొర్రమీను

మీసగాడా

గాలమేసే నా కొంగు

పట్టుకోవేరా

 

సిగ్గులేదు

నీకు నాకు

బొగ్గు మొకపు

అందగాడా

నీలాటి రేవుసాటు

కూడుకోవేరా

 

||ఓ బావ నాబావా

చుట్టుకోవా ముట్టుకోవా||

 

అత్త పోరు సవితిపోరు

నోరునాది పెచ్చినాది

మామ కోరే మరిదికోరె

మనసునాది విరిగినాది

అగ్గిపుట్టి పాముకుట్టి

ఒళ్ళునాది మండినాది

ఏరు పొంగి నీరుపొంగి

చీరనాది తడిసినాది

 

దిబ్బ మీదీ దుబ్బ తోడు

పోటు మీదీ గంగతోడు

గంగలో నన్ను ముంచిపో

గట్టు తేల్చిపో బావా

 

||ఓ బావ ఇటు రావా

ఎగదోసెయి పడవా౹౹

 

కాయకష్టం మాయకష్టం

కాలు రెక్కా లేవకుంది

లంక దారి డొంక దారి

ఎన్నెలంతా రాలుతోంది

ఊరు వాడ నిద్దరోయి

ఊటబావి పొంగుతోంది

మొరటుగున్న మొగునిజేరి

వయసునాది వల్లకుంది

 

అమ్మతోడు అయ్యతోడు

అల్లనేరడు నవ్వుతోడు

మత్తుగా గుండె నిండిపో

నాతో ఉండిపో బావా

 

|౹ ఓ బావ నా బావా

సుక్కలన్నీ ఏరుకోవా||

*****

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.