వసంతవల్లరి

ఖాళీ సంచులు (కథ)

 

రచన: కె.వరలక్ష్మి

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.