సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-5

పెళ్ళంటే పెద్ద శిక్ష| బందిపోట్లు కవిత

-వినోదిని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.