సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-7

గుర్రం జాషువా – స్వయంవరం

-వినోదిని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.