వినిపించేకథలు-4

కోసూరి ఉమాభారతి కథ “పుత్తడి వెలుగులు”

 

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.