సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-10

 S/O మాణిక్యం- సీతారాం కవిత్వం

-వినోదిని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.