నివారణే ముద్దు( కవిత)

-జినుకల వెంకటేష్

కాంతిని కమ్మిన
కరిమబ్బు లాగ
కరోనా క్రిమి
దేహాల్లో దాగివున్నది
 
క్షణ క్షణం
కరోనా కలవరం
తొడిమతో సహా తుంచేస్తుంది
మనోధైర్య కుసుమాన్ని
 
పిరికితనంతో
వాడిపోవడమెందుకు 
రాలిపోవడమెందుకు
టీకా వసంతమై వచ్చిందిగా
చిగురించాలి మెండుగా
పుష్పించాలి నిండుగా
నివాళుల దాకా వద్దు
నివారణే ముద్దు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.