సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-13

ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ -పుట్టుమచ్చ

-వినోదిని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.