వినిపించేకథలు-13

చారుమతిపెళ్ళా! మజాకా!!

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.