వినిపించేకథలు-16

వానా వానా కన్నీరు

రచన: శ్రీమతి శీలా సుభద్రాదేవి

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.