ప్రముఖ రచయిత్రి చంద్రలత గారితో నెచ్చెలి ముఖాముఖి

-డా||కె.గీత 

(చంద్రలతగారితో నెచ్చెలి ప్రత్యేక ముఖాముఖి వీడియోని పైన ఇస్తున్నాం. 
చూసి, మీ అభిప్రాయాలు తప్పక తెలియజెయ్యండి.)


చంద్రలత రచయిత్రి, అధ్యాపకురాలు. ప్రస్తుత నివాసం నెల్లూరు.
1997 లో వీరి “రేగడి విత్తులు” నవలకు తానా వారి బహుమతి లభించింది.
వర్థని (1996), దృశ్యాదృశ్యం (2003) ఇతర నవలలు.
నేనూ నాన్ననవుతా (1996), ఇదం శరీరం (2004), వివర్ణం (2007) కథా సంపుటాలు. “ప్రభవ” అనే చిన్న పిల్లల బడిని నిర్వహిస్తున్నారు.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.