వినిపించేకథలు-21

సంఘర్షణ

రచన: శ్రీమతి దాసరి శివకుమారి గారి కథ

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.