వినిపించేకథలు-22

 ప్రేమ సాక్షి

రచన : శ్రీమతి జె. శ్యామల

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.