వినిపించేకథలు-34

నాలుగో కోతి

రచన : శ్రీ జె.పి. శర్మ గారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.