వినిపించేకథలు-35

ఆ నాటి వాన చినుకులు

రచన : శ్రీమతి వారణాశి నాగలక్ష్మి గారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.