వినిపించేకథలు-36

పర్సు

రచన : శ్రీ వల్లూరి సుబ్రహ్మణ్యం గారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.