కథావాహిని-9

కొలవరాని దూరం

రచన : శ్రీ పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.