వినిపించేకథలు-38

నేర పరిశోధన

రచన : శ్రీ మంజరి గారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.