వినిపించేకథలు-40

నేనే విశ్వం

రచన : డా.ఎం.సుగుణరావుగారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.