లక్ష్మణశాస్త్రీయం 

సంధ్యా సమస్యలు (కథ)

రచన: కె.వరలక్ష్మి

గళం: లక్ష్మణశాస్త్రి

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.