వినిపించేకథలు-2

శివరాజు సుబ్బలక్ష్మిగారి కథ “ఒడ్డుకు చేరిన కెరటం” & స్వీయ కథా నేపథ్యం

 

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.