మానసపుత్రి(శ్రీ శారదాంబ ప్రియపుత్రిక కథనం)

-వసంతలక్ష్మి అయ్యగారి

****

Please follow and like us:

2 thoughts on “మానసపుత్రి(శ్రీ శారదాంబ ప్రియపుత్రిక కథనం)”

  1. ఈ కధ… వసంతలక్ష్మి గారి గళం నుండి జాలువారిన కధనం, అద్భుతమైన గానం … ప్రచురించినందుకు ‘నెచ్చెలి’ పత్రిక వారికి, గీత గారికి ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.