సంతకం (కవిత్వ పరామర్శ)-12

దండకడియం – తగుళ్ళ గోపాల్

-వినోదిని

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.