కథా మంజరి-2

బొమ్మల చొక్కా (శ్రీ పంతుల జోగారావు కథ)

-సుభాషిణి ప్రత్తిపాటి

******

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.