గీతామాధవీయం-7

(డా||కె.గీత టాక్ షో)

-డా||కె.గీత

“గీతామాధవీయం” టోరీ టాక్ షో (Geetamadhaveeyam Tori Talk Show- Week-7)

అసమాన సాహిత్యం! ఆపాతమధురసంగీతం!!

ప్రతి ఆదివారం- మధ్యాహ్నం 2 గం.- 3గం. PST (USA) సెప్టెంబరు 26, 2021 టాక్ షో-7 లో

*గీతమాధవీయం టాక్ షో నేపథ్యం

*సాహిత్యం: వెనుతిరగని వెన్నెల భాగం-7

*సంగీతం: “పిలిచిన మురళికి  ” పాటకు స్వరాలు (అనందభైరవి  రాగం) Anamda Bhiravi Ragam

Listen Live @ http://onlineradios.in/embed/teluguone/

Calling Numbers during the show: USA: 703-659-2199 UK: 020-3287-8674 Australia: 02-8006-8674 India: 9666-77-8674

***

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.