వినిపించేకథలు-18

ఊరు వీడ్కోలు చెప్పింది

రచన: శీలా వీర్రాజు కథ

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.