వినిపించేకథలు-19

ఎంత వారలైనా…

రచన:  శ్రీమతి ఉంగుటూరి శ్రీలక్ష్మి గారి కథ

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.