వినిపించేకథలు-20

పులిపాలు

రచన: శ్రీ పోట్లూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారి కథ

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.