వినిపించేకథలు-23

ఆదిశక్తి

రచన :డా.డి.ఎన్.వి.రామశర్మ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.