వినిపించేకథలు-24

తిలాపాపం తలా పిడికెడు

రచన :పెబ్బిలి హైమవతి

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.