అసింట

-డా.కె.గీత

అయ్యగోరికీ దణ్ణంబెట్టు
అమ్మగోరికీ దణ్ణవెట్టని
డూ డూ బసవన్న బతుకేనెహె
అయ్యగోరు పెరట్లోకి పిలిత్తే
అదురుస్టవనుకుని లగెత్తేవు
గొబ్బిరి గాయలు దించనాకెహె
అమ్మగోరు సెర్లో పూలు తెంపుకు రమ్మంటే
గుమ్మం తొక్కొచ్చనుకునేవు
దేవుడు గూడా ఆళ్ల పార్టీయేనెహె
మటవేసుకుని మూలన
కుయ్ కయ్ అనకండా కూకుని
పెసాదాన్ని మా సేతల్లోకి
ఇసిరే సేతి కోరికలు
మాత్తరవే తీరుత్తాడు
అమ్మాయిగోరు తొంగి తొంగి సూత్తంటే
బూలోకరంబ నీ మీద మనసుపడ్డాదనుకునేవు
అసింట మొకం ఎలా ఉంటాదో సూద్దావనెహె
నీ తమ్ముళ్లు
పుట్టంగానే ఆళ్ల పాలేర్లే
నీ సెల్లెళ్లు
ఎప్పుడూ “పాసిపని”పిల్లలే
ఉప్పుడు పెద్దాసిన్నా తేడా లేకండా
అందరికీ అసింటంట
ఎవరింటోళ్లు ఆళ్లకే పనోళ్లూ పాలేర్లూనంట
సేతులు తోంకునేది
పొరబాట్న మనకి తగిలి కాదంట
మూతులకి గుడ్డలు
మన గాలి తగిలి కాదంట
మరి మేవేం అన్నేయం సేసేవండీ-
బాబ్బాబు
దరమ పెబువులూ!
మీ అసింట మీకాడెట్టుకుని
మా పన్లు మాకిచ్చీయండి
ముట్టుకుంటే సావొచ్చీలోగా
మాడే కడుపుల సావొద్దు మాకు

*****

(దళిత కవుల కవితా సంకలనం-2020 లో ప్రచురితం)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.