వినిపించేకథలు-25

అంతర్వాహిని

రచన :శ్రీమతి వాసవదత్త రమణ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.