వినిపించేకథలు-26

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్

రచన :శ్రీమతి లలితా వర్మ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.