వినిపించేకథలు-29

విశ్రాంత స్వర్గం

రచన :శ్రీ తులసి బాలకృష్ణ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.