స్వేచ్ఛాదీపం

ఆంగ్లమూలం: డబ్ల్యు. బి. యేట్స్

తెలుగు సేత: ఎలనాగ

లేచి వెళ్తాను స్వేచ్ఛాద్వీపానికి
వెళ్ళి, మట్టితో కర్రలతో చిన్నచిన్న కొమ్మలతో
ఒక చిన్న గుడిసెను నిర్మించుకుంటానక్కడ
నాకోసం పచ్చదనాన్నీ తేనెటీగల కోసం తేనెతుట్టెనూ
నెలకొల్పుకుంటాను
తేనెటీగల ధ్వని నిండిన డొంకలో
హాయిగా నివసిస్తాను

అక్కడికి తిన్నగా వచ్చే ప్రశాంతి
నాకు దొరుకుతుందక్కడ
కీచురాళ్ళు పాడే ఆ స్థలంలో
ఉదయం వేళ కొండల అవగుంఠనాల్లోంచి
ప్రశాంతి రాలిపడుతుంది
అక్కడ అర్ధరాత్రి ఒక ప్రకాశం
మధ్యాహ్నం ఊదారంగు కాంతి
సాయంత్రం పిచ్చుక రెక్కల టపటప

లేచి వెళ్తాను
అక్కడ రాత్రింబవళ్ళు కొలను తీరంలో
కతుకుతున్నట్టు నీళ్ళు చేసే సన్నని సవ్వడిని వింటాను
రోడ్డుమీద నిలబడ్డప్పుడో
బూడిదవర్ణపు కాలిబాట మీద ఉన్నప్పుడో
ఆ శబ్దాన్ని నా గుండెలోతుల్లో వింటాను

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.