పాటతో ప్రయాణం-9

– రేణుక అయోల  

 

Aakhri khat hai mera
Lyrics — Ibrahim Asq
Composed by — Chandan Das

          కొన్ని జ్జాపకాలు, కొందరు మనుషులని మరచిపోలేము, మరచిపోవాలి అనుకుంటూ మళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ గుర్తులతో, వాళ్ళ రహదారులని కొలుచుకుంటూ ఆగిపోతాము.

          ఆగిన ప్రతిసారి ఇది యింక ఆఖరు యింక తలచుకోను అన్నట్లే అనిపిస్తుంది. 

          ఈ గజల్ వింటుంటే… ప్రేమకి  మరచి పోవడానికి మధ్య జరిగే  యుద్ధమే ఈ గజల్ 

మరి మీరు వినేయండి  నాతో పాటూ .. 

Aakhri khat hai mera, Jispe hain naam tera.
Aaj ke baad koi khat na likhoonga tujh ko.

ఇదే నా ఆఖరి ఉత్తరం, దాని మీద నీ పేరు వుంది
ఇంక ఇవాల్టి నుంచి నీకు ఎలాంటి ఉత్తరం రాయనిక

నిన్ను మరచిపోతానా? ఇది మాత్రం చెప్పలేను
మనసు మీద ప్రేమ జోరు ఉండనే వుంటుంది
అయినా నా ప్రాణమా ఒట్టు వేసి చెప్తున్నాను
ద్వేషిస్తూ నిన్ను కష్ట పెట్టను 

ఎప్పటికి, నమ్మించి దూరం
జరిగావని ఎప్పటికీ అనను .

జాపకం తడిపిన ఆ క్షణాలు నన్ను సతాయించినా
నాకు నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతాను .

పొరపాటున నిన్ను కలవడం జరిగితే,

పరాయి వ్యక్తిలా నీ దారిలో నుంచి తప్పుకుంటాను ,

మనసు నీ కోసం తపిస్తుంది కాని నిన్ను పిలవను
ఇవాల్టి నుంచి ఎప్పటికీ …

ఈ నీ నగరం ఈ దారులు

జ్జాపకాలు నిండిన గోడలు
ముక్కలైన నా కలలు వాటికి తెలుసు,

రేపు ఇవన్నీ వదిలి
చాల దూరం వెళ్ళాలి 

నేను నేను వెళ్ళే. చోటులో ఎండ, నీడ
కొలతలకి అందని అదృష్టం వుంటాయి,

నన్ను యింక గుర్తు పెట్టుకోకు
ఇవాల్టి నుంచి నిన్ను ఎప్పటికీ కలవను ..
ఇదే నా ఆఖరి ఉత్తరం, దాని మీద నీ పేరు వుంది ..

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.