వినిపించేకథలు-39

ముసురు

రచన : శ్రీ శరత్ చంద్రగారి కథ

గళం : వెంపటి కామేశ్వర రావు 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.